Cheap Eats: Umamiya's Shabu Shabu

Cheap Eats: Umamiya's Shabu Shabu

Umamiya's Shabu Shabu

580 N Nimitz Hwy, Honolulu, HI 96817