Jan 2012 surf (SIDEBAR)

SLIDESHOW: Giant surf slams Waimea, Pipe & Jaws (Jan. 2012)