Waikiki Aquarium's 'Ke Kani O Ke Kai' Summer Concert Series

Waikiki Aquarium's 'Ke Kani O Ke Kai' Summer Concert Series