Archers anxious to return to Kapiolani Park

Archers anxious to return to Kapiolani Park