Rail still dominates as HNN airs KITV mayoral debate

Rail still dominates as HNN airs KITV mayoral debate