Kupuna Celebrations: Happy 101st birthday, Aunty Chik Yamashiro!

Kupuna Celebrations: Happy 101st birthday, Aunty Chik Yamashiro!