What brought fashion guru Ken Downing back to Hawaii after 20 years

What brought fashion guru Ken Downing back to Hawaii after 20 years