Bye bye, Robin's Nest! Iconic Magnum, P.I. property demolished

Bye bye, Robin's Nest! Iconic Magnum, P.I. property demolished