Jackson Rees returns to the mound "rejuvenated" after minor injury

Jackson Rees returns to the mound "rejuvenated" after minor injury