Kupuna Achievers: Sarah Moriyama

Kupuna Achievers: Sarah Moriyama