What's Trending: Sheriff Joe Arpaio, Gargantuan gator, puppy fatigue, fashion feud

What's Trending: Sheriff Joe Arpaio, Gargantuan gator, puppy fatigue, fashion feud