UH women's volleyball coach Shoji to take leave due to prostate cancer

UH women's volleyball coach Shoji to take leave due to prostate cancer