U.S. Navy celebrates 241st birthday

U.S. Navy celebrates 241st birthday