Billy V 7/28 6:20 Zac Efron in studio, Na Hula This Sunday, Ho'omau Film and Lip Sync Battle

Billy V 7/28 6:20 Zac Efron in studio, Na Hula This Sunday, Ho'omau Film and Lip Sync Battle