Eletise verbally commits to Arizona

Eletise verbally commits to Arizona