Kaimuki squalor home cleanup begins

Kaimuki squalor home cleanup begins