EXCLUSIVE: Kapolei canal contamination

EXCLUSIVE: Kapolei canal contamination