Folk group Big Galut(e) to entertain audiences in Hawaii (Part 1)

Folk group Big Galut(e) to entertain audiences in Hawaii (Part 1)